Předpisy – Soutěž znalostí o Polsku a České republice

III Soutěž znalostí o Polsku a České republice
Nowa Ruda, 2 prosince 2019

1. Hlavním organizátorem Soutěže znalostí o Polsku a České republice je: Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej.
2. Organizátoři si vyhrazují právo provést nutné změny a konečný výklad pravidel soutěže.
3. III Soutěž znalostí o Polsku a České republice se koná v turistickém a sportovním středisku CTS Nowa Ruda – Slupiec.
4. Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu místa nebo času Soutěže znalostí o Polsku a České republice, jakož i její odvolání ve výjimečných a nepředvídatelných situacích bez písemného oznámení přihlášeným týmům.
5. Organizátoři si vyhrazují právo zvolit školy, kterým budou poštou zasílány informace o organizaci 3. soutěže o znalosti o Polsku a České republice.
6. Pořadatelé si vyhrazují právo vybrat si školy, kterým budou zaslány informace o organizaci Soutěže znalostí o Polsku a České republice.
7. Soutěže znalostí o Polsku a České republice se mohou zúčastnit čtyřčlenné týmy ze škol z Polské republiky a České republiky, které mají třídy odpovídající věku účastníků od 12 do 19 let (např. základní škola, gymnázium, střední škola, atd.).
8. Týmy mohou být zaregistrovány k účasti v soutěži prostřednictvím opatrovníka týmu. Registraci lze provést elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách www.czechypolska.pl do 25. listopadu na adresu uvedenou organizátory. Počet týmů, které se mohou zúčastnit soutěže, je omezený. Rozhoduje pořadí registrace.
9. Škola přihlašující tým k účasti na Soutěži znalostí o Polsku a České republice je povinna zajistit na vlastní náklady dopravu a jednoho opatrovníka.
10. Organizátoři si vyhrazují právo odmítnout přijmout registraci týmu, pokud nebude zaslána včas.
11. Pořadatelé mohou požádat přihlášeného o doplnění přihlášky ve stanovené lhůtě, pokud byla nesprávně vyplněna.
12. Pořadatelé činí konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí přihlášky.
13. Členové týmu, kteří byli vzdělávací institucí nahlášeni, mohou být pouze aktuální studenti této školy.
14 V den konání 3. Soutěže znalostí o Polsku a České republice jsou jednotlivé týmy povinny se zaregistrovat na místě určeném organizátory.
15. Registrace týmů je nutná k účasti na Soutěži znalostí o Polsku a České republice.
16. Ve výjimečných situacích (se souhlasem organizátorů) může být tým zaregistrován v jiném termínu než stanoveném.
17. Soutěžní komisi vybírají pořadatelé.
18. Soutěžní komise zajišťuje řádný průběh Soutěže znalostí o Polsku a České republice (v souladu s těmito pravidly), jakož i kontroluje odpovědní listy jednotlivých týmů (podle klíče odpovědí) a vyhodnocuje týmy, které se účastní praktické časti soutěže.
19. Pořadatelé Soutěže znalostí o Polsku a České republice předloží soutěžní komisi před zahájením soutěže seznam týmů, které se účastní Soutěže znalostí o Polsku a České republice.
20. Organizátoři vybírají předsedu soutěžní komise.
21. Předseda soutěžní komise je zodpovědný za práci celé komise a řeší veškeré případné spory.
22. Předsedou soutěžní komise by měla být osoba s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti práce pro rozvoj polsko-českého přátelství nebo s významnými akademickými nebo profesními úspěchy týkajícími se polsko-českých vztahů.
23. Na závěr písemného testu a vyhodnocení praktických dovedností rozhodčí komise spočítá body získané jednotlivými týmy a oznámí konečné výsledky.
24. Výsledky Soutěže znalostí o Polsku a České republice po ukončení všech částí oznámí předseda soutěžní komise.
25. Základem pro kontrolu písemného testu je klíč odpovědí, který členové soutěžní komise obdrží od pořadatelů před samotnou kontrolou testu, ale ne dříve než po první části Soutěže znalostí o Polsku a České republice.
26. Odpovědi vyplněné soutěžními týmy v testu, aby byly vyhodnoceny jako správné, musí být shodné s odpověďmi nacházejícími se v klíči odpovědí.
27. Klíč odpovědí, písemný test a úkoly pro praktickou část soutěže připravuje osoba pověřená pro tento účel organizátorem.
28. Informace o autorovi otázek jsou až do zahájení Soutěže znalostí o Polsku a České republice známy pouze organizátorům.
29. Autor otázek je několik dní před soutěží osobně předá, v zapečetěné obálce, organizátorům.
30. Karty se zadáním jsou až do doby psaní testu uloženy v zapečetěné obálce.
31. Ověření znalostí a dovedností soutěžních týmů probíhá ve dvou částech: první – písemný test, druhý – ústní / praktická soutěž dovedností.
32. Členové týmů během písemného testu a řešení úkolů v praktických disciplínách nesmí čerpat pomoc od jiných osob, které nejsou členy týmu, a využívat jiných pomůcek.
33. Členové týmu v době řešení písemného testu a plnění úkolů v praktické soutěži dovedností nesmí využít pomoc od svých opatrovníků.
34. Opatrovníci týmů se v době, kdy tým píše písemný test, účastní diskuzního panelu organizovaného pořadateli.
35. Při řešení písemného testu a plnění úkolů v praktické části soutěže nesmí členové týmu používat mobilní telefony ani žádná jiná elektronická zařízení.
36. V případě nedodržení pravidel v průběhu písemného testu a řešení úkolů v praktické časti, muže být tým vyřazen ze seznamu týmů, které se účastní III Soutěže znalostí o Polsku a České republice.
37. O vyřazení týmu ze seznamu týmů účastnících se Soutěže znalostí o Polsku a České republice rozhoduje soutěžní komise v otevřeném hlasování.
38. Týmy mají na vyplnění písemného testu 50 minut, poté karty vybere jeden ze členů soutěžní komise.
39. Soutěžní komise zkontroluje všechny karty odpovědí.
40. Listy obsahující otázky nemusí být vráceny organizátorům.
41. Po dokončení kontroly písemného testu předseda soutěžní komise vyhotoví protokol, který bude obsahovat informace o výsledcích jednotlivých týmů z písemné části.
42. Protokol, který obsahuje informace o výsledcích jednotlivých týmů z písemné části, musí být vyhotoven ve dvou stejnopisech a být podepsán všemi členy soutěžní komise.
43. Předseda soutěžní komise uchovává protokol u sebe až do konce druhé etapy, tj. dokončení praktické soutěže.
44. Až do oficiálního vyhlášení výsledků musí členové soutěžní komise zachovávat mlčenlivost.
45. Týmy v praktické části soutěže hodnotí členové soutěžní komise.
46. Po zakončení praktické části soutěže předseda soutěžní komise vyhotoví dva protokoly: první s výsledky jednotlivých týmů v praktické části soutěže, druhý s celkovými výsledky týmů z praktické části soutěže a písemného testu.
47. Pokud se zjistí, že jeden nebo více členů týmu nesplňuje požadavek uvedený v bodě 14, je celý tým vyřazen ze seznamu týmů účastnících se III Soutěže znalostí o Polsku a České republice.
48. Protokol s celkovými výsledky jednotlivých týmů (po obou částech soutěže) je základem pro vyhlášení předsedou soutěžní komise závěrečných výsledků Soutěže znalostí o Polsku a České republice.
49. Protokoly soutěžní komise jsou dostupné k nahlédnutí pro všechny zúčastněné u organizátorů, avšak nejdříve po skončení soutěže.
50. Veškeré spory v případě plnění úkolů v praktické části soutěže řeší soutěžní komise.
51. Rozhodnutí soutěžní komise jsou konečná a nepodléhají odvolání.
52. Soutěžní komise může pro získání konečného rozhodnutí vyhlásit přestávku.
53. Soutěžní komise se může při rozhodování konzultovat s organizátory soutěže a opatrovníky jednotlivých týmů.
54. Každý tým má omezenou dobu k dokončení jednotlivých úkolů v praktické části soutěže. Časové rámce určují v jednotlivých případech pořadatelé.
55. Výsledky jednotlivých týmů, které získali při plnění konkrétních úkolů v praktické soutěži, jsou průběžně zaznamenávány jednotlivými členy soutěžní komise.
56. Po provedení všech úkolů jednotlivými týmy v praktické části soutěže jsou sečteny body získané během této části soutěže.
57. Protokol s výsledky praktické části soutěže je vyhotoven ve dvou stejnopisech a podepsán všemi členy komise.
58. Karta odpovědí je kódována zadáním příslušného kódu, který je předán každému týmu na začátku písemné části.
59. Pro každý tým je kód, který kóduje kartu odpovědí, odlišný.
60. Pokud se zjistí, že týmy, které se umístily na prvních čtyřech místech, získaly stejný počet bodů (v obou částech), budou vyzvány, aby odpověděly na další ústní otázky.
61. Tyto doplňující otázky připraví členové soutěžní komise.
62. Každý tým má jednu minutu na to, aby odpověděl na otázku soutěžní komise.
63. Každému týmu účastnícímu se prodloužení je položeno pět otázek. Za správnou odpověď na každou otázku dostane tým 1 bod.
64. Tým, který získává více bodů v prodloužení, je v celkovém pořadí zařazen výš než tým, který získal méně bodů v prodloužení.
65. Potvrzení “delegace” pro opatrovníky týmů je možno získat při registraci týmů v místě k tomu určeném organizátory.
66. Členové týmu a jejich opatrovníci mohou po ukončení soutěže získat potvrzení o své účasti v Soutěži znalostí o Polsku a České republice.
67. Týmy se účastní praktických soutěží v pořadí stanoveném organizátory.
68. Organizátoři nezodpovídají za věci, které účastníci a opatrovníci zanechají v prostorách turistického a sportovního centra (Centrum Turystyczno – Sportowe CTS).
Pravidla soutěže jsou dostupné na internetových stránkách: www.czechypolska.pl

Hlavní organizátor: Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej