Regulamin Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach

Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach

Nowa Ruda, 23 października 2017 r.

Patronat honorowy
Arkadiusz Ignasiak – Konsul Honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu
Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
dr Paweł Wróblewski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Tomasz Kiliński – Burmistrz Nowej Rudy

1. Głównym organizatorem Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach jest: Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Współorganizatorami wydarzenia są: Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Stowarzyszenie Evropa Union.

2. Konkurs dofinansowany został ze środków programu Forum Polsko-Czeskie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

4. Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach odbywa się na terenie Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie – Słupcu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca lub terminu przeprowadzenia Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach, a także jego odwołania w nadzwyczajnych i nieprzewidzianych sytuacjach, bez pisemnego powiadomienia o tym fakcie zgłoszonych drużyn.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru szkół, do których zostaną przesłane listownie informacje na temat organizacji Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach.

7. W Konkursie Wiedzy o Polsce i Czechach mogą wziąć udział czteroosobowe drużyny wystawiane przez szkoły z terenu Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej posiadające klasy odpowiadające wiekowi uczestników w przedziale od 12 do 19 lat (np. szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, itd.).

9. Drużyny mogą zostać zarejestrowane do wzięcia udziału w Konkursie poprzez opiekuna drużyny. Rejestracji można dokonać elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie www.skozk.eu do 18 października (pocztą tradycyjną lub e-mailem) na wskazany przez organizatorów adres. Ilość drużyn, które mogą wziąć udział w Konkursie jest limitowana. Decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Szkoła zgłaszająca drużynę do udziału w Konkursue Wiedzy o Polsce i Czechach jest zobowiązana do zapewnienia jej na własny koszt transportu oraz jednego opiekuna.

11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcie zgłoszenia drużyny jeżeli nie zostanie ono przesłane w terminie.

12.Organizatorzy mogą poprosić zgłaszającego o uzupełnienie zgłoszenia w wyznaczonym terminie, jeżeli zostało niepoprawnie wypełnione.

13.Ostateczną decyzję o przyjęciu zgłoszenia drużyny podejmują Organizatorzy.

14.Członkami drużyny, która została zgłoszona przez daną placówkę oświatową mogą być wyłącznie aktualni uczniowie tej szkoły.

15.W dniu przeprowadzenia Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach poszczególne drużyny są zobowiązane do rejestracji w wyznaczonym przez Organizatorów miejscu.

16.Rejestracja drużyny jest wymagana, aby mogła wziąć udział w Konkursie Wiedzy o Polsce i Czechach.

17.W wyjątkowych sytuacjach (za zgodą organizatorów) drużyna może zostać zarejestrowana w innym terminie niż wyznaczonym.

18. Komisję Konkursową powołują Organizatorzy.

19.Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursie Wiedzy o Polsce i Czechach (zgodnie z niniejszym regulaminem), a także sprawdza arkusze odpowiedzi poszczególnych drużyn (zgodnie z kluczem odpowiedzi) i ocenia drużyny uczestniczące w konkurencjach praktycznych.

20.Organizatorzy przed rozpoczęciem testu pisemnego dostarczają Komisji Konkursowej listę drużyn uczestniczących w Konkursie Wiedzy o Polsce i Czechach.

21.Przewodniczącego Komisji Konkursowej wybierają Organizatorzy.

22.Przewodniczący Komisji Konkursowej czuwa nad pracą całej Komisji i rozwiązuje ewentualne spory.

23.Przewodniczącym Komisji Konkursowej powinna być osoba posiadająca duże doświadczenie w pracy w na rzecz przyjaźni polsko-czeskiej lub o znaczącym dorobku zawodowym lub akademickim dotyczącym stosunków polsko-czeskich.

24. Po zakończeniu testu pisemnego oraz konkurencji praktycznych Komisja Konkursowa podlicza punkty zgromadzone przez poszczególne drużyny i ogłasza ostateczne wyniki.

25.Wyniki Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach po zakończeniu wszystkich konkurencji ogłasza Przewodniczący Komisji Konkursowej.

26.Podstawą do sprawdzania testu pisemnego jest klucz odpowiedzi, który członkowie Komisji Konkursowej otrzymują od organizatorów przed przystąpieniem do sprawdzania, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszej części Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach.

27.Odpowiedzi znajdujące się na rozwiązanym przez drużyny teście, aby zostały uznane za prawidłowe muszą być takie same jak te, które znajdują się w kluczu odpowiedzi.

28.Klucz odpowiedzi, test pisemny oraz zadania do konkurencji praktycznych przygotowywane są przez osobę powołaną do tego celu przez Organizatora.

29.Informacje o autorze pytań do momentu rozpoczęcia Konkursie Wiedzy o Polsce i Czechach znane są jedynie Organizatorom.

30.Autor pytań na kilka dni przed przeprowadzeniem Konkursu przekazuje je osobiście, w zapieczętowanej kopercie, do Organizatorów.

31.Karty z zadaniami do czasu rozpoczęcia testu pisemnego są przechowywane w zapieczętowanej kopercie.

32.Sprawdzenie wiedzy i umiejętności przybyłych drużyn następuje w dwóch częściach: pierwsza- test pisemny, druga – konkurencje ustne/praktyczne.

33.Członkowie drużyn w czasie rozwiązywania testu pisemnego oraz wykonywania zadań w konkurencjach praktycznych nie mogą korzystać z pomocy innych osób, nie będących członkami drużyny oraz z pomocy naukowych.

34.Członkowie drużyn w czasie rozwiązywania testu pisemnego oraz wykonywania zadań w konkurencjach praktycznych nie mogą korzystać z żadnej pomocy swoich opiekunów.

35.Opiekunowie w czasie rozwiązywania przez drużyny testu pisemnego uczestniczą w zorganizowanym przez organizatorów panelu dyskusyjnym.

36.Podczas rozwiązywania testu pisemnego oraz wykonywania zadań w konkurencjach praktycznych członkowie drużyn nie mogą używać telefonów komórkowych ani żadnych innych urządzeń elektronicznych.

37.W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania regulaminu w czasie rozwiązywania testu pisemnego oraz wykonywania zadań w konkurencjach praktycznych drużyna może zostać skreślona z listy drużyn uczestniczących w Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach.

38.O skreśleniu z listy drużyn uczestniczących w Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach decyduje Komisja Konkursowa w głosowaniu jawnym.

39.Drużyny na rozwiązanie testu pisemnego mają 50 minut, po tym czasie karty odpowiedzi są zbierane przez jednego z przedstawicieli Komisji Konkursowej.

40.Komisja Konkursowa sprawdza wszystkie karty odpowiedzi.

41.Arkusze zawierające pytania nie podlegają zwrotowi organizatorom.

42.Po zakończeniu sprawdzania testu pisemnego spisywany jest przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej protokół, w którym zawarte są informacje o wynikach poszczególnych drużyn z części pisemnej.

43.Protokół, w którym zawarte są informacje o wynikach poszczególnych drużyn z części pisemnej musi zostać spisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz zostać podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

44.Przewodniczący Komisji Konkursowej przechowuje protokół, aż do momentu zakończenia II etapu tj. do zakończenia konkurencji praktycznych.

45.Do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników członków Komisji Konkursowej obowiązuje tajemnica.

46.Drużyny w konkurencjach praktycznych oceniane są przez członków Komisji Konkursowej.

47.Po zakończeniu konkurencji praktycznych spisywane są przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej dwa protokoły: pierwszy zawierający wyniki jakie uzyskały poszczególne drużyny w konkurencjach praktycznych, drugi zawierający zsumowane wyniki drużyn z konkurencji praktycznych oraz testu pisemnego.

48.W przypadku stwierdzenia, że jeden lub kilku członków drużyny nie spełnia wymogu zawartego w pkt. 14 niniejszego regulaminu cała drużyna zostaje skreślona z listy drużyn biorących udział w Konkursie Wiedzy o Polsce i Czechach.

49.Protokół z podsumowanymi wynikami poszczególnych drużyn (po przeprowadzeniu obydwu części) jest podstawą do ogłoszenia przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej ostatecznych wyników Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach.

50.Protokoły Komisji Konkursowej dostępne są dla wszystkich zainteresowanych, do wglądu u organizatorów, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu Konkursu.

51.Wszelkie spory w przypadku wykonywania zadań w konkurencjach praktycznych rozwiązuje Komisja Konkursowa.

52.Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

53.Komisja Konkursowa w celu podjęcia ostatecznej decyzji w danej sprawie może ogłosić przerwę.

54.Komisja Konkursowa przy podejmowaniu decyzji może zasięgać opinii organizatorów Konkursu oraz opiekunów poszczególnych drużyn.

55.Każda z drużyn ma ograniczony czas na wykonanie poszczególnych zadań w konkurencjach praktycznych. Ramy czasowe określane są każdorazowo przez organizatorów.

56.Wyniki poszczególnych drużyn, jakie uzyskały podczas wykonywania poszczególnych zadań w konkurencjach praktycznych spisywane są na bieżąco przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej.

57.Po wykonywaniu wszystkich zadań przez poszczególne drużyny w konkurencjach praktycznych, podliczane są punkty jakie zdobyły one w trakcie tej części Konkursu.

58.Protokół z wynikami konkurencji praktycznych powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz podpisany przez wszystkich członków komisji.

59.Karta odpowiedzi jest kodowana przez wpisanie odpowiedniego kodu, który jest podany poszczególnym drużynom przy rozpoczęciu części pisemnej.

60.Dla każdej drużyny kod, którym kodowana jest karta odpowiedzi jest inny.

61.W przypadku stwierdzenia, że drużyny znajdujące się w pierwszej czwórce zdobyły jednakową liczbę punktów (po obu częściach) proszone są o odpowiedź w formie ustnej na kolejne pytania.

62.Pytania w dogrywce przygotowywane są przez członków Komisji Konkursowej

63.Poszczególne drużyny za odpowiedź na każde zadane przez Komisję Konkursową pytanie w dogrywce mają jedną minutę.

64.Każdej drużynie uczestniczącej w dogrywce zadawanych jest pięć pytań. Za poprawną odpowiedź na każde pytanie drużyna otrzymuje 1 punkt.

65.Drużyna, która otrzyma więcej punktów w dogrywce zajmuje wyższe miejsce w ogólnej klasyfikacji niż drużyna, która otrzymała mniej punktów w dogrywce.

66.Potwierdzenie „delegacji” opiekunowie drużyn mogą otrzymać podczas rejestracji drużyn w wyznaczonym przez organizatorów punkcie.

67.Uczestnicy drużyn oraz ich opiekunowie mogą otrzymać po zakończeniu Konkursu potwierdzenie uczestnictwa w Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach.

68.Drużyny uczestniczą w konkurencjach praktycznych w kolejności ustalonej przez organizatorów.

69.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników oraz opiekunów na terenie Centrum Turystyczno – Sportowego.

REGULAMIN DOSTĘPNY NA: www.skozk.eu

Główny organizator: Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej
Współorganizatorzy: Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Stowarzyszenie Evropa-Union Broumov

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu “Forum Polsko-Czeskie 2017”.